spacer
spacer
spacer
spacer
ipras.no » Nyheter Utskrift
spacer
spacer
spacer

18.09.2014

 

Ingeniør Per Rasmussen as -  som leder av hovedfag RIE,  er med i prosjekteringsgruppen som har vunnet konkurransen om prosjektering av Livsvitenskapsbygget.

 

Oppdraget.  Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge et nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO), her kalt Livsvitenskapsbygget.  Etter forutgående prekvalifisering av 7 prosjekteringsgrupper er det avholdt begrenset plan- og designkonkurranse basert på innbydelse og konkurranseprogram utarbeidet av Statsbygg .

 

Prosjektet.  Universitetet i Oslo har landets største undervisnings- og forskningsmiljøer innen Livsvitenskap, kjemi og farmasi.  Prosjektet omfatter nybygg med en brutto arealramme på 66.700 m2 BTA eksklusiv parkering.  Bygningen skal inneholde arealer for læringsmiljø og undervisningsrom (læringssenter, studentarbeidsplasser, auditorier, undervisningslaboratorier), generelle og spesielle forskningsarealer, kontorarbeidsplasser og fellesfunksjoner som kantine, driftsarealer oa.  Dimensjonerende persontall er ca. 940 ansatte og ca. 1625 studenter.

 

For hovedfagene består prosjekteringsgruppen “VEV” av:

Ratio arkitekter AS (PGL/ARK)

Erichsen & Horgen A/S (RIEn/RIM, RIV)

MOE A/S (RIB)

Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue AS (LARK)

 

Juryen oppsummer om vinnerprosjektet:

“VEV” er vurdert å være en klar vinner nummer 1.  Konkurranseutkast viser løsning av en komplisert tomtesituasjon på en særdeles god måte.  Prosjektmaterialet framviser høy grad av innsikt i særtrekk og kvaliteter i eksisterende omgivelser både som landskap og bygd hus.  Bygningsmassens oppbygging og mudulering uttrykker respekt for og anerkjennelse av situasjonen.

Arkitektonisk kvalitet er svært høy.  Volumoppbyggingen fanger Blinderns karakteristika og danner er svært godt forbindelsesledd til bebyggelsen i Gaustadbekkdalen.  Det lave volumet – veven – har egenart og tyngde, god utstrekning, og åpner for sol, lys, sikt og landskapskontakt på en inkluderende måte.  Juryen vil også framheve den særdeles gode tilknytningen som oppstår mellom bygning og lanskap ved måten bygningen er lagt i terrenget på.  Endring av gang/-sykkelveiens forløp belyser det potensial som ligger i friområdet mot øst, og som prosjektet utnytter på en overbevisende måte.

 

 

13. februar 2009

 

Ing. Per Rasmussen vinner oppdrag om rådgiving for Ny Terminal på Oslo Lufthavn Gardermoen

 

Ingeniør Per Rasmussen inngår i den tverrfaglige gruppen ”TEAM_T” .

Teamet består av Narud-Stokke-Wiig, Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører.

 

Om vinnerforslaget sier evalueringsgruppen følgende:
”Forslaget gir et anlegg med fremragende arkitektonisk utforming, meget god funksjonalitet, stort økonomisk potensial og ivaretar nye miljø- og energikrav på en fremtidsrettet måte” 

 

For mer informasjon: OSL

 

 

spacer
spacer
INGENIØR PER RASMUSSEN AS | VØYENENGTUNET 5 | N-1339 VØYENENGA | TLF: +47 6717 1400 | FAKS: +47 6717 1410